Vārda dienas : Elva, Elvijs, Elvis, Laimis, Laimonis

 

Ceturtdiena, 2020. gada  29. oktobris  15:34

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvzh-CNenetdeltru

Ierosinājumi

Ierosinājumi
Lūdzam piedalīties mūsu ģimnāzijas attīstībā! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par veicamajiem uzlabojumiem ģimnāzijā

Noderīgas saites

e klase

 

soma min

 

energo

 

izm

 

dzm

 

uzdev

Skolotājiem

Lietotājiem

 

comen

 

ZPD pētījumu ētika

Noformējuma vadlīnijas

Noformējuma prasības: 

 • Darba struktūra
 • Titullapa
 • Anotācija
 • Satura rādītājs
 • Ievads
 • Teorētiskā daļa
 • Pētījuma daļa
 • Secinājumi
 • Izmantotās literatūras saraksts
 • Pielikumi
 • maksimālais darba apjoms - 16 lappuses (24 lappuses humanitāro un sociālo zinātņu sekcijās), ieskaitot titullapu, anotācijas, satura rādītāju, visas darba pamatdaļas un literatūras sarakstu. Prasme noteiktajā apjomā izstrādāt pabeigtu zinātnisku tekstu ir viena no tekstveides prasmēm, tāpēc recenzentam ir tiesības vērtēt tikai reglamentēto darba apjomu (piemēram, ja rezultātu analīze vai secinājumi ietilpst pārsniegtajā apjomā, tad recenzents šīs daļas drīkst nevērtēt).
 • darbs rakstāms uz standarta A4 formāta lapas vienas puses, lapas (fona) krāsa balta..
 • jāievēro šādi attālumi no teksta malām – 2,5 cm no visām četrām lapas malām.
 • burti virsrakstos
 • fonts – Times New Roman,
 • treknraksts, burtu lielums virsrakstos 16, apakšvirsrakstos – 14
 • galvenie virsraksti centrēti, apakšvirsraksti var būt līdzināti pie kreisās malas,
 • Atstarpe starp virsrakstu un tekstu vienas rindas augstumā,
 • Nodaļu un apakšnodaļu virsraksti jānumurē arābu cipariem, ievērojot pakārtotu numerācijas secību
 • burti tekstā:
 • fonts – Times New Roman,
 • burtu lielums – 12,
 • burtu krāsa – melna,
 • rindstarpas intervāls– 1,0,
 • teksts līdzināts gar abām malām,
 • katra rindkopa sākas ar 1,5 cm atkāpi;
 • lai galvenā un svarīgākā informācija būtu ērtāk uztverama, to var grafiski izcelt. Izcelšanai lietojami šādi paņēmieni:
 • rakstot izceļamo daļu ar lielajiem burtiem. Ar lielajiem burtiem neraksta tekstu, kas garāks par vienu rindu;
 • pasvītrojot izceļamo daļu;
 • retinot izceļamo daļu;
 • lietojot atšķirīga lieluma burtus;
 • lietojot atšķirīga biezuma burtus;
 • rakstot kursīvā;
 • izceļot tekstu, viena darba ietvaros nav ieteicams lietot atšķirīgus izcelšanas veidus.
 • lappuses numurētas augšā pa vidu, numerācija sākas ar ievadu – 4. lpp. (1. lpp. Titullapa, 2. lpp. “Anotācija”, 3. lpp. ”Saturs”);
 • Jaunā lappusē jāsāk darba galvenās daļas. Mazākās nodaļas un apakšnodaļas turpina rakstīt jau aizsāktā lappusē.
 • titullapā jānorāda:
 • skolas nosaukums, kurā skolēns mācās,
 • zinātniskā darba virsraksts,
 • zinātniski pētnieciskais darbs [sekcijas nosaukums] sekcijā,
 • darba autors [-e/-i/-es]: vārds, uzvārds, klase,
 • darba vadītājs [-a]: amats, zinātniskais vai akadēmiskais grāds (ja ir) [Vārds, Uzvārds],
 • darba izpildes dati – pilsēta un gads; (skatīt pievienoto paraugu)
 • pētījuma tabulām pievienojama norāde ar numerāciju un virsrakstu.
 • Piemēram:
 • *1. tabula. Radioaktīvā starojuma devas. (virs tabulas)
 • ZPD uz katru no tabulām ir jābūt vismaz vienai atsaucei, piemēram, sk. 1. tabulu.
 • Visi grafiki, diagrammas, shēmas, zīmējumi, fotoattēli, kartes u. tml. darba tekstā tiek saukti par attēliem. Tiem visiem ir jāpievieno nosaukums un jābūt secīgi numurētiem.
 • Piemēram:
 • *1. att. Radioaktivitātes veidi. (virsraksts zem attēla)
 • ZPD uz katru no attēliem ir jābūt vismaz vienai atsaucei, piemēram, sk. 1. attēlu.
 • Tabulu un attēlu nosaukumiem ir jābūt saprotamiem bez darba teksta lasīšanas. Lai neapgrūtinātu pamatteksta uztveri, vienā lappusē vajadzētu būt ne vairāk kā divām tabulām vai attēliem.
 • liela apjoma tabulas, shēmas un attēlus ievieto pielikumā. Ja tabula, shēma vai attēls neaizņem vairāk kā 2/3 no lpp. apjoma, tad to ievieto tekstā;
 • attēlu numerācija pielikumā nav atkarīga no attēlu numerācijas darbā;
 • darba pielikums nedrīkst būt garāks par trešo daļu pamatteksta;
 • katrai no formulām matemātiskajā pierakstā jābūt rakstītai jaunā, atsevišķā rindā. To kārtas numurs jānorāda iekavās pa labi no formulas.
 • fotogrāfijas saturā ieskenē (nelīmē!). Ja to daudz – pārnes uz pielikumu;
 • darba tekstā obligāti jābūt atsaucēm uz pielikumu;
 • darba teorētiskajā daļā jābūt atsaucēm uz izmantoto literatūru.
 • Piemēram:
 • [ 6.] , kur 6. literatūras avots no literatūras saraksta .
 • literatūras saraksts:
 • sakārto alfabēta secībā pēc autoru uzvārdiem ,
 • ja kādam rakstu krājumam vai cita veida izdevumam nav autora, tad pēc nosaukuma pirmā burta ,
 • ja darbi ir dažādās valodās, tad var ievērot:
 • alfabētisko principu vai
 • sakārtot pēc valodu principa, tas ir, sākumā darbi latviešu valodā un latīņu alfabētā, pēc tam – kirilicā rakstītie.
 • ZPD lapas neievietot caurspīdīgajās kabatiņās ;
 • ZPD ieteicams iesiet (ar spirāli). Ja tas nav iespējams, tad darbu ievieto lapas saturošos vāciņos, lai titullapas uzraksts būtu redzams caur vāciņa caurspīdīgo daļu;
 • ZPD raksta valsts valodā, izņemot cittautu valodniecībā;
 • ZPD anotācija ievietojama pirms satura rādītāja.
 1. w ZPD18y